Regulamin emisji reklamy w Serwisie www.SpokojDucha.pl

I. Podstawowe pojęcia

1. Regulamin – niniejszy dokument dotyczący emisji reklamy w Serwisie internetowym www.spokojducha.pl.

2. Serwis – Serwis internetowy www.spokojducha.pl.

3. Właściciel Serwisu - Jowin Joanna Winiecka, 61-725 Poznań, ul. Mielżyńskiego 33a/11; NIP 7781421414, REGON 302080258.

4. Reklamodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Właścicielem Serwisu umowę na świadczenie usług reklamowych.

5. Reklama – każda forma emisji niepochodząca od Właściciela Serwisu, mająca na celu promocję sprzedaży, korzystania z towarów i/lub usług lub propagowanie idei Reklamodawcy.

6. Agencja Reklamowa - firma zajmująca się realizacją kampanii promocyjnej oraz sprzedażą powierzchni reklamowej Serwisu, w imieniu Właściciela Serwisu.

II. Warunki ogólne

1. Sprzedaż reklam odbywa się na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

2. W Serwisie nie można emitować produktów i/lub idei niecenzuralnych, łamiących zasady współżycia społecznego, polskie prawo lub niniejszy Regulamin emisji reklam.

3. Administracja Serwisu ma prawo odrzucić ofertę Reklamodawcy bez podania przyczyny.

4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Reklamach, a w szczególości za wiedzę merytorczyną Reklamodawców i ich uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

III. Formy Reklamy

1. W Serwisie dostepne są następujące formy Reklamy:

  • Reklama psychologów - w formie boxu polecającego;
  • Reklama książek - w formie boxu polecającego w ramach współpracy z wybranymi księgarniami;
  • Reklama w formie promocji organizatotrów szkoleń i innych usługodawców - w formie bannerów reklamowych;
  • Reklama leków dostępnych bez recepty - w formie bannerów reklamowych;
  • Reklama innych firm, produktów oraz usług związanych tematycznie z Serwisem - w formie bannerów reklamowych.
  • Oraz inne formy Reklamy nie przewidziane w niniejszym Regulaminie, po uprzednim uzyskaniu zgody Właściciela Serwisu.

IV. Realizacja zamówień i warunki płaności

1. Każda emisja reklamy w Serwisie wymaga wyrażenia pisemnej zgody Reklamodawcy - w formie umowy, lub oświadczenia, lub zgody wyrażonej mailowo.

2. Reklamodawca zainteresowany emisją Reklamy otrzymuje od Agencji Reklamowej wiadomość email zawierającą skrócony opis warunków emisji Reklamy. Zamówienie emisji Reklamy odbywa się poprzez akceptację warunków współpracy przez Reklamodawcę, w formie pisemnej (email) informacji zwrotnej, stanowiącej jednocześnie nawiązanie umowy oraz akceptację niniejszego regulaminu.

3. Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć materiały niezbędne do emisji Reklamy w Serwisie.

4. Za zamówioną Reklamę Reklamodawca jest zobowiązany uiścić opłatę na podstawie wystawionej faktury VAT.

5. Przewidziane są następujące formy płatności:

  • opłata ryczałtowa za ustalony okres emisji Reklamy w Serwisie,
  • system prowizyjny dla księgarni polecających lektury, organizatorów szkoleń i innych usługodawców,
  • prowizja od kliknięcia/przekierowania na stronę www Reklamodawcy.

6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania rabatów i innych form promocji.

7. Ceny za zakup powierzchni reklamowej w serwisie zostaną ustalone indywidualnie.

V. Reklamacja

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności emisji Reklamy z niniejszym Regulaminem i z pisemnymi ustaleniami dotyczącymi warunków emisji Reklamy.

2. Reklamacje dotyczące emisji reklamy w Serwisie prosimy składać na adres kontakt@spokojducha.pl. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane polubownie lub przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Właściciela Serwisu.

Logowanie
Niepoprawna para email - hasło
Rejestracja
Rejestracja w naszym serwisie jest całkowicie bezpłatna. Po jej dokonaniu możliwe stanie się korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu.
Rejestracja
Pamiętaj, aby podać poprawny adres e-mail!
Po zakończeniu rejestracji wyślemy do Ciebie wiadomość z kodem aktywacyjnym.